Contact us

Taiwan‧Taoyuan

Auden Headquarter
Auden Techno Corp.

China ˙Jiangsu˙Kunshan

Auden Communications & Multimedia Techno (Kunshan) Co., Ltd.

China˙ Shanghai

Auden Techno Corp.(Shanghai)